Вернуться на главную Російська версія Англійска версія
Офіційний портал
Нормативно-правова база 
    Миколаївська Міська Рада
28 квітня 2015
Офіційний портал Миколаївської Міської Ради
 
 

Інтеграція бібліотек у засоби масової інформації та соціальні мережі
На території міста будуть проводитись роботи з відлову безпритульних тварин
Власнику приміщення у будинку по вул. Інженерна, 2, м. Миколаїв Матвіїву Віталію Анатолійовичу
Про намір передати в оренду об’єкт комунального майна
Енегретична незалежність України

Чому зростають тарифи?

   продивиться всі оголошення
   Які гуртки чи секції відвідують ваші діти?
музичні

художні

спортивні

на це не вистачає коштів

не відвідують, адже в школі велике навантаження

   результати

ОРІДУ НАДУ

    Нормативно-правова база
    Склад Ради
    Діяльність ради
Положення про громадсько-політичну раду при Миколаївськомуміському голові

Затверджено розпорядження міського голови від 11 лютого 2015 № 21р

1. Громадсько-політична рада при Миколаївському міському голові (далі –громадсько-політична рада) є постійно діючим колегіальнимконсультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громади уформуванні та реалізації міської політики, а також у вирішенні нагальнихпроблем міста, для надання їм можливості для вільного доступу до інформації продіяльність Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, виконавчогокомітету Миколаївської міської ради і Миколаївського міського голови,здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевогосамоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів згромадськістю, підвищення якості підготовки рішень з питань життєдіяльностіміської громади завдяки врахуванню громадської думки, створення умов для участімешканців міста у розробленні проектів зазначених рішень.

2. У своїй діяльності громадсько-політична рада керується Конституцієюта законами України, Указами Президента України та постановами Верховної РадиУкраїни, актами Кабінету Міністрів України, Статутом міста Миколаєва, а такожцим Положенням.

3. Основними завданнями громадсько-політичної ради є:

 • здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевогосамоврядування;
 • сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадськоїдумки під час формування та реалізації міської політики;
 • забезпечення дієвих механізмів участі громадян у підготовці,прийнятті та контролі за ходом виконання рішень Миколаївської міської ради таїї виконавчих органів з найбільш важливих питань життєдіяльності міста;
 • координація співпраці з об’єднаннями громадян.

4. Громадсько-політична рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • проводить обговорення проектів нормативно-правових актів органівмісцевого самоврядування м. Миколаєва;
 • проводить консультації з громадськістю з питань, віднесених чиннимзаконодавством до компетенції органів місцевого самоврядування;
 • опрацьовує отримані під час проведення консультацій з громадськістюпропозиції та зауваження і подає їх Миколаївському міському голові.

4.1. Готує та подає Миколаївському міському голові пропозиції щодоорганізації консультацій з громадськістю.

4.2. Подає Миколаївському міському голові пропозиції щодо підготовкипроектів нормативно-правових актів з питань з питань, віднесених чиннимзаконодавством до компетенції органів місцевого самоврядування.

4.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу тагромадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

4.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчими органамиміської ради пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ниминормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

4.5. Здійснює моніторинг та оцінку діяльності органів місцевогосамоврядування, пов'язаної з реалізацією цільових та інших програм.

4.6. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про своюдіяльність, прийняті рішення та їх виконання на Інтернет-порталі"Миколаївська міська рада" та в інший прийнятний спосіб.

4.7. Збирає, узагальнює та подає Миколаївському міському головіінформацію про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які маютьважливе суспільне значення.

4.8. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадсько-політична рада має право:

 • 5.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі групи
 • 5.2. Залучати до роботи ради працівників органів місцевого самоврядування,представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій,підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремихфахівців.
 • 5.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання закруглим столом та інші заходи.
 • 5.4. Отримувати в установленому порядку від органів місцевогосамоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.
 • 5.5. Отримувати від органів місцевого самоврядування проектинормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій згромадськістю.

Члени громадсько-політичної ради мають право доступу в установленомупорядку до приміщень, в яких розміщені виконавчі органи міської ради.

6. До складу громадсько-політичної ради можуть входити представникиполітичних партій, громадських, релігійних, благодійних організацій,професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організаційроботодавців, товариств і установ усіх форм власності, легалізованих відповіднодо законодавства України (далі – організації).

7. Положення про громадсько-політичну раду, первісний складгромадсько-політичної ради затверджується розпорядженням Миколаївськогоміського голови.

Членство в громадсько-політичній раді є індивідуальним.

8. Гранична чисельність членів громадсько-політичної ради становить 20 осіб.

Для включення нового члена до складу громадсько-політичної ради,подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівногооргану організації.

До заяви додаються:

 • рішення керівника організації, якщо інше не передбачено її установчимидокументами, про делегування представника для участі в установчих зборах зподальшою роботою в громадсько-політичній раді, посвідчене печаткою (уразі наявності);
 • біографічна довідка делегованого представника організації;
 • копії документів, що підтверджують легалізацію організації;
 • інформація про результати діяльності організації протягом останньогороку.

Включення до складу громадсько-політичної ради нових членів виноситьсяна голосування. Від кожної організації до складу громадсько-політичної ради неможе входити більше двох осіб.

9. Членство в громадсько-політичній раді припиняється на підставірішення громадсько-політичної ради у разі:

 • систематичної відсутності члена громадсько-політичної ради на їїзасіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);
 • повідомлення керівника організації, якщо інше не передбачено їїустановчими документами, про відкликання свого представника та припинення йогочленства в громадсько-політичній раді;
 • скасування державної реєстрації організації, представника якого обранодо складу громадсько-політичної ради;
 • неможливості члена громадсько-політичної ради брати участь у роботігромадсько-політичної ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядкучлена громадсько-політичної ради недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом громадсько-політичної ради відповідної заяви.

10. Громадсько-політичну раду очолює голова, який обирається з числачленів ради на її першому засіданні більшістю голосів присутніх терміном наодин рік.

Головою громадсько-політичної ради не може бути обрана посадова особаоргану місцевого самоврядування.

Повноваження голови громадсько-політичної ради можуть бути припинені зарішенням громадсько-політичної ради у разі припинення її членства у раді, атакож виникнення підстав, передбачених Положенням про громадсько-політичнураду.

11. Голова громадсько-політичної ради:

 • організовує діяльність громадсько-політичної ради;
 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 • підписує документи від імені громадсько-політичної ради;
 • представляє громадсько-політичну раду у відносинах з об'єднаннямигромадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

12. Секретар громадсько-політичної ради обирається зі складу її членів.

12.1. Секретар громадсько-політичної ради організує роботу з підготовкизасідань громадсько-політичної ради та веде їх протоколи.

13. Формою роботи громадсько-політичної ради є засідання, щопроводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання громадсько-політичної ради вважається таким, що відбулося,якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів. Кворумом на засіданнях радиє половина кількісного складу членів громадсько-політичної ради.

Засідання громадсько-політичної ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадсько-політичної ради у її засіданнях можутьбрати участь інші особи.

14. Рішення громадсько-політичної ради приймається відкритимголосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Уразі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадсько-політичної ради мають рекомендаційний характер.

Рішення, прийняте за результатами розгляду пропозиційгромадсько-політичної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після йогоприйняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членівгромадсько-політичної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на Інтернет-порталі "Миколаївська міська рада" та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахуванняпропозицій громадсько-політичної ради або причини їх відхилення.

15. Членство в громадсько-політичній раді не є підставою для обмеженняіншої діяльності осіб, що входять до її складу, і не може використовуватися длястворення переваг для організацій, члени яких представлені вгромадсько-політичній раді.

16. Громадсько-політична рада інформує громадськість про свою роботушляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці"Громадсько-політична рада" на Інтернет-порталі "Миколаївська міська рада" та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів проустановчі документи, керівний склад, прийняті рішення, а також плану роботи,протоколів засідань, щорічних звітів про її роботу.

17. Громадсько-політична рада має бланк із своїм найменуванням.


ОНОВЛЕНО 24.02.2015


Герої серед нас

Звернення громадян


   Ремонт комунальних доріг
Сьогодні, 28 квітня, дві бригади дорожників виконують ремонтні роботи на вул. Московській, від...
   Про тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються споживачам ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &nb...
   Про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 22, 36, 39, 41, 77, 80 у м. Миколаєві ДОКУМЕНТ
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &...
   Сьогодні до 15:00 не буде води у центральній частині міста
Шановні миколаївці! 28.04.2015 р. з 9:00 до 15:00 у зв'язку з виконанням невідкладних аварійно...
   Мешканці Матвіївки підтримали Всеукраїнську акцію з прибирання та благоустрою
Жителі мкр. Матвіївка підтримали Всеукраїнську акцію «Зробимо Україну чистою» та 25 квітня вийшли н...
   У Заводському районі пройшов суботник
25 квітня у Заводському районі пройшов загальноміський суботник. У заходах взяли участь  ...
   У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзначив сторічний ювілей
У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзнач...
   Юрій Гранатуров: «Миколаївський муніципальний колегіум - гордість нашого міста»
Сьогодні, 27 квітня, у Миколаївському художньому академічному російською драматичному театрі відбул...
   У дитсадку № 87 діти батьки та вихователі висадили дерева
У нашому місті є зелений затишний куточок, який розташований у мікрорайоні Ракетне Урочище&...
   На головній вулиці міста звучатиме духовий оркестр!
За сприяння Миколаївського міського голови та за договором про співпрацю між управлінням з пит...
   Вдові ветерана Великої Вітчизняної війни Павла Костянтиновича Іщенка встановили новеньку газову плиту за рахунок місцевого бюджету
80-річна Ніна Іванівна Іщенко, вдова ветерана Великої Вітчизняної війни, стала вже дванадцятим...
   Адміністрація Ленінського району стежить за дотриманням прав дітей
Службою у справах дітей адміністрації Ленінського району проводяться перевірки навчальних закладів...

 

Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі