Вернуться на главную Російська версія Англійска версія
Офіційний портал
Програма залучення інвестицій 
    Миколаївська Міська Рада
28 квітня 2015
Офіційний портал Миколаївської Міської Ради
 
 

Інтеграція бібліотек у засоби масової інформації та соціальні мережі
На території міста будуть проводитись роботи з відлову безпритульних тварин
Власнику приміщення у будинку по вул. Інженерна, 2, м. Миколаїв Матвіїву Віталію Анатолійовичу
Про намір передати в оренду об’єкт комунального майна
Енегретична незалежність України

Чому зростають тарифи?

   продивиться всі оголошення
   Які гуртки чи секції відвідують ваші діти?
музичні

художні

спортивні

на це не вистачає коштів

не відвідують, адже в школі велике навантаження

   результати

ОРІДУ НАДУ

    Інвестиційний паспорт міста
    Програма залучення інвестицій
    Міжнародне співробітництво
    Миколаїв в міжнародних організаціях
    Консульства
    Галузеві програми ЄС
    Виставкова діяльність


Затверджено
рішенням міської ради
від 22 листопада 2012 року
№ 22/17

МІСЬКА ПРОГРАМА
залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаїв

на період до 2017 року

№ п/п Найменування розділу Програми
1 Аналіз сучасного стану залучення інвестицій у м.Миколаїв
2 Проблеми залучення інвестицій до м.Миколаєва
3 Мета та завдання Програми
4 Шляхи розв’язання проблеми
5 Очікувані результати виконання Програми
6 Координація та контроль за ходом виконання Програми
7 Додатки до Програми:
  Паспорт міської Програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв на період до 2017 року
  Заходи з виконання міської Програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв на період до 2017 року
  Інвестиційний портфель м. Миколаєва на 2013 рік
  Індустріальний парк м.Миколаєва


 1. Аналіз сучасного стану залучення інвестицій у м.Миколаїв

За даними головного управління статистики в Миколаївській області у 2011 році обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) з початку інвестування становив 112,3 млн.дол. США, що на 22,1% більше аналогічного показника 2010 року (на 20,3 млн.дол. США), і в розрахунку на одну особу населення склав 227,7 дол. США (табл.1).

Таблиця 1

Обсяги прямих іноземних інвестицій у 2008 – 2011 роках

Показники Роки
2008 2009 2010 2011
Прямі іноземні інвестиції з наростаючим підсумком на кінець року, млн.дол.США 67,3 76,8 92,0 112,3
у % до попереднього року 66,4 114,1 119,8 122,1
Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, дол. США 134,3 154,1 185,7 227,7

Джерело: складено за даними головного управління статистики в Миколаївській області

Інвестиції в 2011 році вкладені з 45 країн світу і найбільші їх обсяги припадають на Кіпр – 27,6 млн.дол. США (24,4% до загального обсягу), Нідерланди – 25 млн.дол. США (22,3%), Бельгію – 10,5 млн.дол. США (9,4%). Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці міста за основними країнами-інвесторами наведена на рис.1.


Рис.1. Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіці міста за основними країнами-інвесторами станом на 31 грудня 2011 року

У підприємства промисловості спрямовано 38,9 млн.дол. США іноземних інвестицій (34,6% загального обсягу), у підприємства транспорту та зв`язку – 37,5 млн.дол. США (33,4%), у підприємства, які здійснюють операції з нерухомим майном – 17,6 млн.дол. США (15,7%),

у підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 12,2 млн.дол. США (10,8%),

в підприємства будівництва – 5,3 млн.дол. США (4,7%). Незначні інвестиції надійшли до сільськогосподарських підприємств, готельного та ресторанного господарства, фінансової діяльності, організацій по наданню комунальних та індивідуальних послуг та послуг з охорони здоров’я.

Розмір залучених прямих іноземних інвестицій є недостатнім для належного розвитку економіки міста та забезпечення соціальних благ нашої громади. Існує ряд перешкод місцевого та державного рівня, що є стримуючим фактором інвестування як м. Миколаєва зокрема, так і держави в цілому.

 2. Проблеми залучення інвестицій до м.Миколаєва

Основними перешкодами  залучення інвестицій є проблеми як державного, так і місцевого рівнів. Перш за все це:

 • на місцевому рівні:
  • недостатність фінансового ресурсу міста стримує виконання програм та не дає можливості реалізувати соціальні проекти, яких потребує місто (практично не передбачаються витрати на науково-дослідну і проектно-конструкторську діяльність, проведення експертиз, підготовку техніко-економічних обгрунтувань, розробку бізнес-планів, архітектурно-планувальних рішень концептуального характеру);
  • відсутність територій спеціальних режимів економічної діяльності;
  • недостатня промоція інвестиційного потенціалу міста;
  • низька інвестиційна привабливість окремих видів діяльності;
  • відсутність преференційних стимулів для потенційних інвесторів;
  • відсутність механізму супроводу стратегічно важливого інвестора для міста;
  • обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів;
 • на державному рівні:
 • державні гарантії для інвесторів не мають забезпечення;
 • недостатній розвиток механізмів страхування фінансових ризиків потенційних інвесторів;
  • недосконала грошово-кредитна політика, висока вартість кредитних ресурсів.

 3. Мета та завдання Програми

Метою міської Програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв на період до 2017 року (далі - Програма) є створення умов для інвестиційного розвитку міста, спрямованого на модернізацію економіки та забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку міста.

Однією з умов ефективного залучення ресурсів для інвестування повинно бути узгодження особистих цілей інвестора з цілями і завданнями загальної соціально-економічної програми міста. Пожвавлення процесів інвестування має відбуватися за рахунок стимулювання інвесторів, підготовки рекламно-презентаційної продукції, участі у міжнародних виставках, інвестиційних форумах, проведення семінарів та конференцій, виготовлення стендів для виставок, максимального використання веб-сайта з інформацією про об’єкти вкладень, що пропонуються на інвестиційному ринку тощо.

Завдання:

 • сприяння підвищенню іміджу м. Миколаєва як території дружньої для інвестора;
 • сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної і підприємницької     діяльності на території м. Миколаєва та залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до міста;
 • сприяння розвитку виробничої та зовнішньоекономічної діяльності підприємств м. Миколаєва;
 • просування та сприяння реалізації інвестиційних проектів, які увійшли до інвестиційного паспорта м.Миколаєва.

 4. Шляхи розв’язання проблеми

З метою досягнення поставленої мети пропонується проведення заходів із наступних напрямків:

 • підтримка реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що увійшли до інвестиційного портфеля міста Миколаєва;
 • створення позитивного інвестиційного іміджу м. Миколаєва;
 • створення електронного банку даних об’єктів комерційної нерухомості, земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва та інвестиційних проектів міста;
 • сприяння залученню технічної допомоги;
 • сприяння створенню територій спеціальних режимів економічної діяльності.

Заходи щодо реалізації Програми наведено у додатку 2 до Програми.

 5. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

 • створення привабливого інвестиційного іміджу м.Миколаєва в Україні та за її межами;
 • активізація залучення технічної допомоги через міжнародні організації та їх програми співробітництва;
 • покращання інформованості потенційних інвесторів про можливості вкладання коштів у м. Миколаїв;
 • просування інвестиційних проектів тощо.

Передбачається також за рахунок впровадження Програми створити умови для організації рентабельних підприємств, для зростання обсягів виробництва продукції промисловими підприємствами міста, збільшити надходження до бюджету, досягти збільшення рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць, підвищити рівень презентаційної діяльності щодо інвестиційного потенціалу міста, сформувати систему підтримки інвесторів та супроводу найбільш важливих інвестиційних проектів на всіх стадіях їх реалізації, забезпечити розвиток інвестиційної інфраструктури, організувати системне підвищення знань державних службовців у сфері інвестиційної діяльності тощо.

Система оцінювання результативності

Система оцінювання результативності та ефективності Програми – одна з ключових умов її успішного впровадження. Моніторинг здійснення інвестиційної політики буде проводитись шляхом встановлення відповідних індикаторів та методів їх обрахування. Система моніторингу здійснення інвестиційної політики включає наступні показники (табл. 2).

Таблиця 2

Прогнозні показники щорічного приросту, загального обсягу прямих іноземних інвестицій на кінець прогнозного періоду

Прогнозний рік Прямі іноземні інвестиції за наростаючим підсумком на кінець прогнозного року, млн. дол. США Прямі іноземні інвестиції за наростаючим підсумком на кінець прогнозного року у % до попереднього року
2013 144,33 108
2014 160,20 111
2015 177,82 111
2016 198,26 111,5
2017 222,05 112

 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на Миколаївського міського голову, заступників міського голови, виконавчі органи Миколаївської міської ради.

До виконання Програми за необхідності залучаються керівники підприємств, установ та організацій, підприємці міста.

Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради щороку, до 15 березня наступного за звітним року, надає постійній комісії міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Женжерусі) інформацію про хід виконання Програми.


  Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
міської Програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв на період до 2017 року

Програму затверджено (назва нормативного акта, дата і номер)  - рішення Миколаївської міської ради  від ________ №______
Ініціатор   - управління економіки та інвестицій  Миколаївської міської ради
Розробник Програми   - управління економіки та інвестицій  Миколаївської міської ради
 Відповідальний виконавець  - управління економіки та інвестицій  Миколаївської міської ради
 Співвиконавці         
 1. Виконавчі органи Миколаївської  міської ради.
 2. ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» (за  погодженням).
 3. ЗАТ «ЕкспоМиколаїв» (за  погодженням).
 4. Центр з надання адміністративних    послуг.
 5. ДБУ «Миколаївський регіональний центр з  інвестицій та розвитку» (за погодженням).
 6. Залучені виконавці.
 Термін виконання  - до 2017 року


Обсяги та джерела фінансування

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Органи місцевого самоврядування забезпечують виконання Програми за рахунок коштів з міського бюджету у межах видатків, передбачених на її реалізацію на відповідний рік.

Підприємства та організації виконуватимуть Програму за рахунок власних коштів, кредитів банків, коштів іноземних інвесторів, інших джерел фінансування.

Фінансування заходів може корегуватись відповідно до пропозицій, представлених виконавцями.

Обсяги фінансування за рахунок міського бюджету:

тис.грн.

Джерела фінансування Обсяг фінансування У тому числі за роками
2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Міський бюджет 914,0 223,0 100,0 230,0 199,0 162,0  Додаток 2
до Програми

Заходи щодо виконання Програми*

№ з/п
Завдання Зміст заходу Відповідальні виконавці Джерела фінансування Орієнтовна вартість, тис.грн
2013

рік
2014

рік
2015

рік
2016

рік
2017

рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Підтримка реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що увійшли до інвестиційного портфеля міста Миколаєва 1.1.Забезпечення організаційно-інформаційного супроводу інвесторів Виконавчі органи  Миколаївської міської ради
1.1.1 Розробка «Путівника  інвестора» Центр з надання адміністративних послуг  та структурні підрозділи виконкому міської ради, залучені виконавці Міський бюджет 2,0 - 2,0 - 2,0
1.1.2 Виготовлення інформаційного стенда “Залучення інвестицій у м.Миколаїв” та розміщення його на другому поверсі будівлі виконкому  міської ради Управління економіки та інвестицій ММР, залучені учасники Міський бюджет 10,0 - - - -
1.2. Розробка концепції створення Інвестиційно-туристичного центру з метою надання інформаційної та консультативної допомоги з питань туризму та спрямування інвестицій в економіку міста Управління економіки та інвестицій ММР, виконавчі органи  Миколаївської міської ради, залучені виконавці
1.3. Участь у семінарах, Всеукраїнських та Міжнародних виставках, форумах, контактно-коопераційних біржах  з представленням рекламних і презентаційних матеріалів про місто (виставкового стенда, компакт-диска «Город Николаев на карте мира», фотоальбому «Николаев рад гостям») та його інвестиційні проекти Міський голова, заступники міського голови,

ЗАТ «ЕкспоМиколаїв» (за погодженням)
Міський бюджет 21,0 23,0 25,0 27,0 29,0
1.4 Організація та проведення спільних заходів з містами-партнерами за участю підприємств і установ міста Виконавчі органи  Миколаївської міської ради та муніципалітети міст-партнерів Міський бюджет 5,0 - 7,0 - 9,0
1.5. Розміщення інвестиційних проектів міста на сайтах ТПП України та інших організацій Управління економіки та інвестицій ММР Міський бюджет

Кошти підприємств
10,0 10,0 12,0 12,0 13,0
1.6. Поглиблення співпраці з іноземними дипломатичними представництвами в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном, спрямованої  на сприяння пошуку інвесторів Управління економіки та інвестицій ММР, відділ зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва ММР
1.7. Створення розділу «Інвестиційний Миколаїв» на веб-порталі Миколаївської міської ради та розміщення посилань на нього на офіційному сайті Миколаївської ОДА, сайт «Інвестиційна Миколаївщина», РТПП  Миколаївської області, інших організацій Управління економіки та інвестицій ММР, управління громадських зв’язків ММР Міський бюджет (у межах видатків на функціону-вання веб-порталу)
1.8. Проведення круглих столів з питань комерціалізації наукових розробок за участю науковців та промислових підприємств міста Управління економіки та інвестицій ММР, науково-дослідні установи міста, підприємства міста, залучені виконавці
2 Створення позитивного інвестиційного іміджу м. Миколаєва 2.1. Розробка та тиражування інвестиційного паспорта міста Управління економіки та інвестицій ММР, залучені виконавці Міський бюджет 26,0 - 26,0 - 26,0
2.2. Розроблення і виготовлення універсального фолдеру для промоційних матеріалів міста Управління економіки та інвестицій ММР, залучені виконавці Міський бюджет 22,0 - - 25,0 -
2.3. Оновлення панелей на виставковому стенді м.Миколаєва Управління економіки та інвестицій ММР, залучені виконавці Міський бюджет 50,0 - - 50,0 -
2.4. Оновлення інформації на компакт-диску «Миколаїв на мапі світу» Управління економіки та інвестицій ММР, залучені виконавці Міський бюджет 47,0 47,0 49,0 51,0 53,0
2.5. Виготовлення фотоальбомів  «Миколаїв – історія і сучасність»,

«Николаев рад гостям»
Управління економіки та інвестицій ММР, залучені виконавці Міський бюджет - - 99,0 - -
2.6. Виготовлення сувенірного плану м. Миколаєва з вказівкою на визначні пам’ятки міста Управління економіки та інвестицій ММР, залучені виконавці Міський бюджет 10,0 - - 12,0 -
2.7. Виготовлення промоційних відеоматеріалів про економічний та інвестиційний потенціал м.Миколаєва для представлення під час національних та міжнародних заходів Управління економіки та інвестицій ММР, управління громадських зв’язків ММР, відділ зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва ММР, залучені виконавці Міський бюджет 20,0 - - - 30,0
2.8. Розробка та виготовлення каталогу промислових підприємств міста Миколаєва для представлення під час контактно-коопераційної біржі підприємств та організацій міст Миколаєва (Україна) та Могильова (Республіка Білорусь), Міжнародного форуму «Морская индустрия России» та інших заходів Управління економіки та інвестицій ММР, залучені виконавці Міський бюджет - 18,0 - 20,0 -
3 Створення електронного банку даних об’єктів комерційної нерухомості, земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва та інвестиційних проектів міста  3.1. Проведення анкетування підприємств щодо потреб в інвестиціях Управління економіки та інвестицій ММР
3.2.Створення та постійне оновлення електронного банку даних об’єктів комерційної нерухомості, земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва та інвестиційних проектів міста  Виконавчі органи Миколаївської міської ради, галузеві ради підприємців (за погодженням) Міський бюджет - - 10,0 - -
3.3. Розміщення електронного банку даних на офіційному веб-порталі Миколаївської міської ради Управління громадських зв’язків ММР, залучені виконавці Міський бюджет (у межах видатків на функціону-вання веб-порталу)
4 Сприяння залученню технічної допомоги 4.1. Налагодження контактів з міжнародними та іноземними організаціями, що займаються програмами міжнародної технічної допомоги Управління економіки та інвестицій ММР, відділ зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва ММР, ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» (за погодженням), ДБУ «Миколаївський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (за погодженням) та інші організації
4.2. Подання заявок на участь у програмах, проектах та конкурсах на отримання грантів та міжнародної технічної допомоги Виконавчі органи Миколаївської міської ради, ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» (за погодженням) та інші організації Міжнародні гранти, кошти програм, міський бюджет (співфінансу-вання)
4.3. Організація та проведення ознайомчих семінарів з питань залучення інвестицій для фахівців виконавчих органів Миколаївської міської ради Управління економіки та інвестицій ММР Міський бюджет - 2,0 - 2,0 -
5 Сприяння створенню територій спеціальних режимів економічної діяльності 5.1. Підготовка на адресу Миколаївської обласної державної адміністрації, Уряду України та Верховної Ради України пропозицій щодо відновлення в м. Миколаїв вільної (спеціальної) економічної зони або створення територій спеціальних режимів економічної діяльності Управління економіки та інвестицій ММР
5.2. Продовження роботи щодо створення індустріального парку в м.Миколаєві на основі розробленого концептуального дизайну земельної ділянки ІІ Промзони Виконавчі органи Миколаївської міської ради Міжнародні гранти, кошти програм, міський бюджет
РАЗОМ з міського бюджету: 914,0 223,0 100,0 230,0 199,0 162,0

* Заходи щодо виконання Програми можуть змінюватись у процесі роботи.


 Додаток 3
до Програми

Інвестиційний портфель м. Миколаєва на 2013 рік

№ п/п
Назва проекту Ініціатор Сума необхідних інвестицій

 
1 Будівництво мостового переходу через

р. Південний Буг
Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор).

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області
540000,0

тис.дол.США
2 Модернізація систем водопостачання та водовідведення м. Миколаєва МКП “Миколаїв-водоканал” 40690,0

тис.дол.США (31,08 млн. євро)
3 Організація виробництва високоякісних      панчішно-шкарпеткових та трикотажних виробів на базі діючого виробництва трикотажної фірми АТВТ “Фірма “Аура” 312,966 тис.дол.США

(2,5 млн.грн.)
4 Діагностичний інсультний центр Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міська лікарня № 1 1886,8

тис.дол.США
5 Будівництво лінії швидкісного тролейбуса маршруту «Автовокзал – ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» КП ММР «Миколаїв-електротранс» 28800,0 тис.дол.США (22 млн.євро)
6 «Бабусині соління» КП «Миколаївська овочева база» 168

тис.дол.США
7 Застосування крапельного зрошення для вирощування декоративних культур на площах ТОВ «Миколаївзеленгосп» м.Миколаєва в умовах півдня України ТОВ «Миколаїв-зеленгосп», департамент ЖКГ Миколаївської міської ради 187,78

тис.дол.США(1500 тис.грн.)
8 Реабілітаційно-діагностичний центр з сімейною амбулаторією міської поліклініки ПП «Панорама-Инвест» 100000,0

тис.дол.США
9 Енергозбереження за рахунок влаштування в житлових будинках теплових насосів Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради Загальна вартість проекту – 5000,00 тис.дол.США
10 Комплексне впровадження енергозберігаючих технологій при термосанації житлових будинків, об’єктів соціально-культурного призначення та реформування ЖКГ в Миколаївській області.

І черга: Комплексне впровадження енергозберігаючих технологій при термосанації восьми 10-поверхових житлових будинків серії 96-К в мікрорайоні «Намив»  м. Миколаєва
Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради 12500,0 тис.дол.США
11 Комплексне впровадження енергозберігаючих технологій при термосанації восьми 10-поверхових житлових будинків серії 96-К в мікрорайоні «Намив» м. Миколаєва

І черга: Реконструкція (термосанація) восьми 10-поверхових житлових будинків серії 96-К в мікрорайоні «Намив» м. Миколаєва II черга: Реконструкція системи опалення, гарячого водопостачання, вентиляції шляхом встановлення теплових насосів та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій восьми 10-поверхових житлових будинків серії 96-К в мікрорайоні «Намив»
Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради 33549,906

тис.дол.США (268000,0 тис. грн.)
12 Енергозбереження за рахунок ефективної теплоізоляції фасадів житлових будинків у Заводському районі м. Миколаєва із залученням органів самоорганізації населення Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради 2610,0 тис.дол.США
13 Виробництво електроенергії з біогазу Миколаївського полігона ТПВ Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради 1913,0 тис.дол.США
14 Електророзрядний процес та устаткування для дезінтеграції компонентів водно-вугільного палива Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України 357,990 тис.дол.США
15 Технічне переоснащення швацького виробництва ПрАТ «Миколаївіндодяг» 100,0 тис.дол.США
16 Виробництво вертикальних вітроустановок ТОВ «Онікс» 3000,0 тис.дол.США
17 Виробництво альтернативного виду палива ТОВ «Політехпром» 180,0 тис.дол.США
18 Виробництво твердопаливних котлів потужністю до 400 кВт ТОВ «Онікс» 200,0 тис.дол.США
19 Будівництво вітрової електростанції в мікрорайоні Кульбакине ТОВ «ЕСТА ЛТД» 40000,0 тис.дол.США
20 Модернізація виробництва підліткового та дитячого взуття ТОВ ВТФ МВФ «Ніко-Плюс» 400,0 тис.дол.США
21 Модернізація виробництва з метою випуску повсякденного та спортивного взуття ТОВ ВТФ МВФ «Ніко-Плюс» 400,0 тис.дол.США
22 Підводний музей України НУК ім. адмірала Макарова 900,0 тис.дол.США
23 Відпрацювання системи екологічного поводження з твердими побутовими відходами шляхом впровадження в міському господарстві новітніх технологій організації збору, сортування, переробки та захоронення відходів у м. Миколаєві Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради 21250,0 тис.дол.США
24 Сонячні пляжі ПП «Вален-Тур» 50,0 тис.дол.США
25 Відновлення діяльності кінотеатру «Іскра» Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради 62,593 тис.дол.США

(500,0 тис.грн.)
26 Глибоководний причал у районі Миколаївського річкового порту ДП «Миколаївський річковий порт»

АСК «УКРРІЧФЛОТ»
12000,0 тис.дол.США
27 Скорочення споживання викопного палива за рахунок впровадження біопаливних котлів ОКП «Миколаїв-облтеплоенерго» 184,568 тис.дол.США
28 Будівництво сміттєпереробного комплексу в м. Миколаєві Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради до 50000,0 тис.дол.США
РАЗОМ:  896703,6 тис.дол.США

* Перелік може змінюватись у процесі роботи.

** Перераховано за офіційним курсом Національного Банку України станом на 16.02.12: 100 доларів США = 798,81 грн.; крос-курс євро-долар США = 1,3092.


 Додаток 4
до Програми

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК М.МИКОЛАЄВА

Об’єкт інвестицій:

земельна ділянка промислового призначення площею 180 га.

Локалізація:

земельна ділянка знаходиться між  східним  краєм  міста  та  селом  Полігон (але  в  межах  міста).

Інфраструктура індустріального парку:

Дороги: на півдні до ділянки прилягає траса М14; на півночі до ділянки прилягає міжобласна траса Р06. 

Електроенергія: високовольтна лінія 2x150 кВ знаходиться безпосередньо на місці

Газ:  газопровід  Ду 500 мм,  який  проходить  по  східному  кордону визначеної  ділянки  зі сторони  залізничного  шляху.

Водопостачання: два водопроводи, Ду 400 мм вздовж вулиці Космонавтів і кута вулиці Кірова та Ду 400 мм вздовж Херсонського  шосе, на перехресті вулиці Новожданівської з  петлею мереж  на території 2-ої індустріальної зони. Наявна потужність мереж водопостачання, яка може використовуватися для  індустріального парку, становить 100 м3/год.

Фази забудови парку:

Фаза І (25,95 га) – промислові та комерційні об’єкти: комерційні послуги вздовж траси Р06, об’єкти роздрібної та оптової торгівлі, офіси, операції зі збирання/ розбирання

Фаза ІІ (81,70 га) – виробництво та наукові дослідження: автоматизоване, напіватоматизоване виробництво, операції зі збирання/ розбирання, оптична обробка, виробництво продукції з додатковою вартістю – усі процеси характеризують науково-технологічний парк

Фаза ІІІ (54,42 га) – логістика та оптова торгівля: складські приміщення, центри оптової торгівлі, логістичні споруди із залізничним сполученням, стоянки вантажного транспорту

Фаза ІV –  резервна фаза


Розміщення м. Миколаєва на карті


План-схема індустріального парку


Концептуальний дизайн індустріального парку


ОБНОВЛЕНО 19.04.2013


Герої серед нас

Звернення громадян


   Ремонт комунальних доріг
Сьогодні, 28 квітня, дві бригади дорожників виконують ремонтні роботи на вул. Московській, від...
   Про тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються споживачам ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &nb...
   Про організацію пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування №№ 22, 36, 39, 41, 77, 80 у м. Миколаєві ДОКУМЕНТ
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ   24 квітня 2015 &...
   Сьогодні до 15:00 не буде води у центральній частині міста
Шановні миколаївці! 28.04.2015 р. з 9:00 до 15:00 у зв'язку з виконанням невідкладних аварійно...
   Мешканці Матвіївки підтримали Всеукраїнську акцію з прибирання та благоустрою
Жителі мкр. Матвіївка підтримали Всеукраїнську акцію «Зробимо Україну чистою» та 25 квітня вийшли н...
   У Заводському районі пройшов суботник
25 квітня у Заводському районі пройшов загальноміський суботник. У заходах взяли участь  ...
   У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзначив сторічний ювілей
У білому халаті фронтовими дорогами: лікар Лев Карнаш залишив підпис на рейхстазі, а днями відзнач...
   Юрій Гранатуров: «Миколаївський муніципальний колегіум - гордість нашого міста»
Сьогодні, 27 квітня, у Миколаївському художньому академічному російською драматичному театрі відбул...
   У дитсадку № 87 діти батьки та вихователі висадили дерева
У нашому місті є зелений затишний куточок, який розташований у мікрорайоні Ракетне Урочище&...
   На головній вулиці міста звучатиме духовий оркестр!
За сприяння Миколаївського міського голови та за договором про співпрацю між управлінням з пит...
   Вдові ветерана Великої Вітчизняної війни Павла Костянтиновича Іщенка встановили новеньку газову плиту за рахунок місцевого бюджету
80-річна Ніна Іванівна Іщенко, вдова ветерана Великої Вітчизняної війни, стала вже дванадцятим...
   Адміністрація Ленінського району стежить за дотриманням прав дітей
Службою у справах дітей адміністрації Ленінського району проводяться перевірки навчальних закладів...

 

Важлива інформація для громадян, вимушених залишити свої оселі